07 Oct

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

2022 оны 10 сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн.

Шалгалтад тэнцсэн эмч, мэргэжилтнүүдийн материалыг Мэргэжил дээшлүүлэх институтээс шалган 2022 оны 10 сарын 11-ний өдөр төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх бөгөөд http://mdi.mnums.edu.mn хаягаар хандан (бүртгүүлсэн нэвтрэх нэр нууц үгээрээ нэвтрэх) сургалтын төлбөрийг төлнө(бүртгэлийн хураамж төлсөн аргаар Хаан банкны картаар eCommerce ашиглан төлөх).  Сургалтын төлбөрийг зааврын дагуу төлж БАТЛАМЖ-ийг хэвлэн авч 2021 оны 10 сарын 13-ны өдрийн дотор сургалт удирдах багшид өгснөөр сургалт эхэлнэ (зохицуулагч багшийн нэр, утасны дугаар батламж хуудсанд хэвлэгдэнэ). 

Шалгалтын дүн:

Анагаахын молекул биологи судлал
90115236 тэнцсэн
89952747 тэнцээгүй
99069936 тэнцсэн
94346531 тэнцээгүй
89988776 тэнцээгүй
Зүрх судлал
99929756 тэнцээгүй
99865415 тэнцсэн
99642922 тэнцсэн
99529007 тэнцсэн
99369050 тэнцээгүй
99360502 тэнцээгүй
99334909 тэнцсэн
91811113 тэнцсэн
90092226 тэнцээгүй
89101211 тэнцсэн
89012564 тэнцээгүй
88091856 тэнцээгүй
88083055 тэнцээгүй
80400886 тэнцсэн
80001845 тэнцсэн
Ревматологи
99126695 тэнцсэн
95051949 тэнцээгүй
80941212 тэнцээгүй
Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал
80440912 тэнцээгүй
80544241 тэнцээгүй
88042682 тэнцсэн
88156867 тэнцээгүй
88157905 тэнцээгүй
88503434 тэнцсэн
88544646 тэнцсэн
88916685 тэнцээгүй
89009829 тэнцсэн
89063379 тэнцсэн
90180999 тэнцээгүй
95351093 тэнцээгүй
95650203 тэнцээгүй
96235252 тэнцээгүй
98111257 тэнцээгүй
98115666 тэнцээгүй
99099721 тэнцсэн
99140814 тэнцээгүй
99188513 тэнцсэн
99238100 тэнцээгүй
99378585 тэнцээгүй
99673200 тэнцээгүй
99719838 тэнцээгүй
99725056 тэнцээгүй
99809571 тэнцээгүй
99856884 тэнцсэн
99888462 тэнцээгүй
99950924 тэнцээгүй
Тархины судасны хэт авиан оношилгоо
80113191 тэнцээгүй
80221546 тэнцээгүй
88024977 тэнцээгүй
88033885 тэнцсэн
88040122 тэнцээгүй
88099344 тэнцсэн
88778779 тэнцээгүй
88859715 тэнцээгүй
90089190 тэнцээгүй
94283717 тэнцээгүй
99817301 тэнцээгүй
Тулгуур эрхтний сэргээн засал судлал
89044514 тэнцсэн
99065381 тэнцээгүй
99105124 тэнцээгүй
99108420 тэнцээгүй
99137616 тэнцээгүй
99268818 тэнцсэн
99555050 тэнцээгүй
99951433 тэнцээгүй
Хэт авиан чиг баримжаа олгох сургалт
80063443 тэнцээгүй
80888002 тэнцээгүй
85158158 тэнцсэн
86116112 тэнцсэн
86117442 тэнцсэн
88081349 тэнцээгүй
88167889 тэнцсэн
88463355 тэнцсэн
88676881 тэнцээгүй
88745460 тэнцээгүй
88859445 тэнцсэн
89495335 тэнцсэн
91113930 тэнцээгүй
94144933 тэнцсэн
95154789 тэнцсэн
95959443 тэнцсэн
98841115 тэнцсэн
99051987 тэнцсэн
99067572 тэнцсэн
99083505 тэнцсэн
99084637 тэнцээгүй
99143673 тэнцсэн
99154398 тэнцсэн
99181848 тэнцсэн
99316669 тэнцээгүй
99403921 тэнцээгүй
99538543 тэнцээгүй
99603602 тэнцсэн
99675731 тэнцсэн
99719820 тэнцсэн
99766533 тэнцсэн
99850174 тэнцсэн
99921566 тэнцсэн
Сонсгол-Тэнцвэр судлал
99871119 тэнцээгүй
99993119 тэнцсэн
99006492 тэнцээгүй
88056692 тэнцээгүй
96119609 тэнцээгүй
Чих хамар хоолойн мэс засал судлал
88004725 дүн тэнцсэн дараагийн шатны шалгалт
94000040 тэнцээгүй
88186307 дүн тэнцсэн дараагийн шатны шалгалт
96242400 дүн тэнцсэн дараагийн шатны шалгалт
89201455 тэнцээгүй
89103501 тэнцээгүй
88081108 тэнцээгүй
89011079 дүн тэнцсэн дараагийн шатны шалгалт
88189545 тэнцээгүй
90000601 дүн тэнцсэн дараагийн шатны шалгалт
Хоол боловсруулах замын дуран оношилгоо судлал
88190091 тэнцсэн
99662822 тэнцсэн
89360527 тэнцсэн
Эмнэл зүйн харшил судлал
88027071 тэнцээгүй
88070112 тэнцсэн
88094252 тэнцээгүй
88288583 тэнцсэн
89110435 тэнцсэн
96672322 тэнцсэн
99042093 тэнцсэн
99144309 тэнцээгүй
99181480 тэнцээгүй
99859099 тэнцсэн
Эрүүл мэндийн удирдлага зохион байгуулалт
99003369 тэнцсэн
91013052 тэнцсэн
99052579 тэнцсэн
99155171 тэнцсэн
88086800 тэнцсэн
89995281 тэнцсэн
99984786 тэнцсэн
99541881 тэнцсэн
99663485 тэнцсэн
99062339 тэнцсэн
95166205 тэнцсэн
99048207 тэнцсэн
88051062 тэнцсэн
Яс, үений мэс засал судлал
99013496 тэнцээгүй
91020620 тэнцсэн
80110996 тэнцсэн
88076169 тэнцсэн
Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент
99963349 тэнцсэн
99012443 тэнцсэн
99564998 тэнцсэн
99105906 тэнцсэн
99749983 тэнцсэн
80140014 тэнцсэн
90483748 тэнцсэн
88966647 тэнцсэн
88605653 тэнцсэн
99992223 тэнцсэн
99128252 тэнцсэн
92089090 тэнцсэн
88325653 тэнцсэн
99087543 тэнцсэн
94184848 тэнцсэн
99888249 тэнцсэн
89166050 тэнцсэн
88043407 тэнцсэн
96062596 тэнцсэн
99180980 тэнцсэн
85859721 тэнцсэн
88376688 тэнцсэн
95265286 тэнцсэн
99095391 тэнцсэн
96331373 тэнцсэн
91815557 тэнцсэн
88096868 тэнцсэн
99068958 тэнцсэн
89092662 тэнцсэн
96058044 тэнцсэн
99923311 тэнцсэн
88066601 тэнцсэн
80147117 тэнцсэн
99098796 тэнцсэн
99175063 тэнцсэн
99804015 тэнцсэн
94450073 тэнцсэн
99076882 тэнцсэн
99172115 тэнцсэн
88049102 тэнцсэн
86850189 тэнцсэн
88326823 тэнцсэн
99810084 тэнцсэн
91920915 тэнцсэн
98560134 тэнцсэн
99123201 тэнцсэн
89488939 тэнцсэн
98117435 тэнцсэн
99129135 тэнцсэн
88302630 тэнцсэн
88132327 тэнцсэн
90890981 тэнцсэн
91001131 тэнцсэн
96001607 тэнцсэн
94367100 тэнцсэн
95119210 тэнцсэн
88999952 тэнцсэн
Эпидемиологи
80866680 тэнцсэн
91115808 тэнцсэн
99098059 тэнцсэн
95598932 тэнцсэн
80606508 тэнцсэн
80696609 тэнцсэн
99553380 тэнцсэн
94110441 тэнцсэн
92028288 тэнцсэн
94240488 тэнцсэн
99706681 тэнцсэн
99065381 тэнцсэн
95953388 тэнцсэн
88434748 тэнцсэн
88765005 тэнцсэн
80344990 тэнцсэн
99910745 тэнцсэн
98467777 тэнцсэн
88016198 тэнцсэн
99892332 тэнцсэн
99950015 тэнцсэн