Бичиг баримт нөхөн олгох

 

Бичиг баримт нөхөн олгох

Суралцагч нь сурлагын дэвтэр, суралцагчийн үнэмлэх, диплом, мэргэшлийн үнэмлэх, гэрчилгээ зэргийг гээгдүүлсэн бол АШУҮИС-ийн захирлын 2016 оны 10 сарын 18-н өдрийн А/109 тоот тушаалын дагуу нөхөн авна.
Бүрдүүлэх материал

  1. Диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ түүний хавсралтыг дахин авахыг хүссэн тухай хувийн өргөдөл
  2. Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан тухай баримт
  3. Тухайн сургуулиас диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ олгосон тухай захирлын тушаалын хуулбар
  4. Сургалтын төрийн сантай тооцоотой эсэхийг тодорхойлсон албан бичиг
  5. Гээгдүүлсэн, үрэгдүүлсэн диплом, үнэмлэх, гэрчилгээний хуулбар
  6. Иргэний үнэмлэхний наториатаар батлуулсан хуулбар
  7. Диплом, үнэмлэх, гэрчилгээний үнийг төлсөн баримт
  8. Тухайн сургуулийн бол он Үндэсний төв архивын тодорхойлолт зэргийг үндэслэн диплом, үнэмлэх, гэрчилгээг нөхөн олгоно.

 

Төлбөрийн мэдээлэл

Төгсөлтийн дараах сургалт

Бичиг баримтын төрөл Төлбөр Нөхөн олгох үнэ
1 Диплом, мэргэшлийн үнэмлэх 35,000 100,000
2 Гэрчилгээ 15,000 45,000
3 Багц цагийн гэрчилгээ (богино хугацааны сургалтын) 5,000 10,000
4 Бүртгэлийн хураамж 15,000
5 Суралцагчийн дэвтэр 15,000
6 Суралцагчийн үнэмлэх 10,000
7 Багшийн үнэмлэх 10,000
8 Архивын материал шүүж баталгаажуулах 5,000

Бичиг баримт дахин авах төлбөрийг дараах дансанд тушаана.

Банкны мэдээлэл:

Банкны нэр:   Хаан банк
Хүлээн авагч:  АШУҮИСургууль
Дансны дугаар: 5031882309
Гүйлгээний утга: Регистрийн дугаар, овог нэр, гүйлгээний код, утасны дугаар

Гүйлгээний код:  

  • Бүртгэлийн хураамж төлөх бол ->107
  • Бичиг баримт нөхөн авалтын төлбөр төлөх бол -> 108