Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт | ЭЛСЭЛТ

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт | ЭЛСЭЛТ

Мэргэшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалт нь жил бүрийн 9 дүгээр сар болон 2 дугаар сард элсэлт авна.

 • Элсэгчдэд тавигдах нийтлэг шаардлага:
  • Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд элсэгчид:
   • Дипломын, бакалаврын болон үндсэн мэргэшлийн дипломтой байна.
  • Мэргэшил дээшлүүлэх сургалтанд элсэгчид:
   • Тухайн чиглэлийн диплом, мэргэжлийн үнэмлэхтэй байна.
 • Бүртгүүлэх:
  1. 1-р алхам: Бүртгэлийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах ба элсэгчдэд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан тохиолдолд бүртгэнэ.
  2. 2-р алхам: Бүртгэл дууссаны дараа http://postgraduate.mnums.edu.mn веб хуудсанд  дараагийн алхмуудыг мэдээлнэ. Бүртгэлийн мэдээллийг үндэслэн зарим чиглэлээр элсэлтийн шалгалт авах бөгөөд хуваарийн дагуу шалгалтад орно. 
  3. Элсэлтийн шалгалтын оноогоор элсэгчдийг эрэмбэлэн, тогтоосон хяналтын тоог үндэслэн элсүүлнэ.
 • Цахимаар бүртгүүлэхэд шаардлагатай материалын жагсаалт:
  1. Иргэний үнэмлэх
  2. Сургууль төгссөн болон мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл зэргийг хавсаргах
  3. Бүртгэлийн хураамж төлөх
 • Бүртгүүлэгчийн анхааралд:
  1. Шалгуулагч цахим бүртгэлд 2-оос олон удаа бүртгүүлсэн тохиолдолд бүртгэлийг хамгийн сүүлд бүртгүүлснээр авна
  2. Элсэгчийн бүрдүүлсэн материал шаардлага хангахгүй, цахим бүртгэлийг буруу бөглөсөн бол материалыг хүчингүйд тооцно. Энэ тохиолдолд жагсаалтын дараагийн элсэгчийн бүрдүүлсэн материалыг шалган, баталгаажуулна.
  3. Элсэлтийн шалгалтанд тэнцээгүй, цахим бүртгэлийг буруу бөглөсөн, элсэгчийн бүрдүүлсэн материал шаардлага хангаагүй, хураамжаа төлсөн боловч хүндэтгэх шалтгаангүйгээр шалгалтанд ороогүй зэрэг тохиолдолд бүртгэлийн хураамжийг буцаан олгохгүй болно.
  4. Тэнцсэн элсэгчийн нэр, суралцах мэргэжлийн чиглэл, сургалтын хугацааг АШУҮИС-ийн Захирлын тушаалаар баталгаажуулна.
  5. АШУҮИС-ийн Захирлын тушаал гарснаар элсэгчийг “суралцагч” хэмээн тооцно.
 • Төлбөрийн мэдээлэл:
  • Элсэгчдийн материал шаардлага ханган тухайн чиглэлээр элсэх боломжтой болсон үед заасан хугацаанд сургалтын төлбөрийг төлнө.