13 Mar

Магистрын сургалт: ШУФ хичээлийн дахин шалгалт 2018/03/15

Магистрын сургалт:

Шинжлэх Ухааны Философи хичээлийн дахин шалгалтыг 2018/03/15-нд 18:00 цагт НЭМС-ийн №2 тоот авна.