Үндсэн мэргэшлийн сургалтын 2019 оны намрын төгсөлтийн дахин шалгалтын хуваарь. Шалгалтыг 2019 оны 10 сарын 02-ны өдөр дараах хуваарийн дагуу авна.

Жич: Шалгалтанд ирэхдээ дахин шалгалтын төлбөр 32.000 төгрөг төлсөн баримттай ирнэ үү.

    • Банк: Хаан банк
    • Дансны дугаар: 5031813390
    • Хүлээн авагч: АШУҮИСургууль
    • Гүйлгээний утга: код-108, Регистрийн дугаар, овог нэр

Чиглэл

Суралцагчийн код

Өрөө

Цаг

1

Дотрын анагаах судлал

cge1170278

№311

10:00-11:30

2

Дотрын анагаах судлал

cge1170321

№311

10:00-11:30

3

Дотрын анагаах судлал

cge1170149

№311

10:00-11:30

4

Дотрын анагаах судлал

cge1160151

№311

10:00-11:30

5

Дотрын анагаах судлал

cge1170313

№311

10:00-11:30

6

Дотрын анагаах судлал

cge1170312

№311

10:00-11:30

7

Дотрын анагаах судлал

cge1170294

№311

10:00-11:30

8

Дотрын анагаах судлал

cge1170314

№311

10:00-11:30

9

Дотрын анагаах судлал

cge1170519

№311

10:00-11:30

10

Дотрын анагаах судлал

cge1170305

№311

10:00-11:30

11

Дотрын анагаах судлал

cge1170520

№311

10:00-11:30

12

Дотрын анагаах судлал

cge1170319

№311

10:00-11:30

13

Дотрын анагаах судлал

cge1170521

№311

10:00-11:30

14

Дотрын анагаах судлал

cge1170310

№311

10:00-11:30

15

Дотрын анагаах судлал

cge1170318

№311

10:00-11:30

16

Дотрын анагаах судлал

cge1170289

№311

10:00-11:30

17

Дотрын анагаах судлал

cge1170415

№311

10:00-11:30

18

Дотрын анагаах судлал

cge1170558

№311

10:00-11:30

19

Дотрын анагаах судлал

cge1170549

№311

10:00-11:30

20

Дотрын анагаах судлал

cge1170299

№311

10:00-11:30

21

Дотрын анагаах судлал

cge1170296

№311

10:00-11:30

22

Дотрын анагаах судлал

cge1170320

№311

10:00-11:30

23

Дотрын анагаах судлал

cge1170316

№311

10:00-11:30

24

Дотрын анагаах судлал

cge1170308

№311

10:00-11:30

25

Дотрын анагаах судлал

cge1170307

№311

10:00-11:30

26

Дотрын анагаах судлал

cge1170302

№311

10:00-11:30

27

Дотрын анагаах судлал

cge1170547

№311

10:00-11:30

28

Дотрын анагаах судлал

cge1170264

№311

10:00-11:30

29

Дотрын анагаах судлал

cge1170304

№311

10:00-11:30

30

Дотрын анагаах судлал

cge1170292

№311

10:00-11:30

31

Дотрын анагаах судлал

cge1170285

№311

10:00-11:30

32

Дотрын анагаах судлал

cge1170394

№311

10:00-11:30

33

Дотрын анагаах судлал

cge1170301

№311

10:00-11:30

34

Дотрын анагаах судлал

cge1170295

№311

10:00-11:30

35

Дотрын анагаах судлал

cge1170303

№311

10:00-11:30

36

Дотрын анагаах судлал

cge1170291

№311

10:00-11:30

37

Дотрын анагаах судлал

cge1170265

№311

10:00-11:30

38

Дотрын анагаах судлал

cge1170293

№311

10:00-11:30

39

Дотрын анагаах судлал

cge1170280

№311

10:00-11:30

40

Дотрын анагаах судлал

cge1170266

№311

10:00-11:30

41

Дотрын анагаах судлал

cge1170255

№311

10:00-11:30

42

Дотрын анагаах судлал

cge1170317

№311

10:00-11:30

43

Дотрын анагаах судлал

cge1170297

№311

10:00-11:30

44

Дотрын анагаах судлал

cge1170260

ЭС №9

10:00-11:30

45

Дотрын анагаах судлал

cge1170406

ЭС №9

10:00-11:30

46

Дотрын анагаах судлал

cge1170309

ЭС №9

10:00-11:30

47

Дотрын анагаах судлал

cge1170275

ЭС №9

10:00-11:30

48

Дотрын анагаах судлал

cge1170315

ЭС №9

10:00-11:30

49

Дотрын анагаах судлал

cge1170272

ЭС №9

10:00-11:30

50

Дотрын анагаах судлал

cge1170256

ЭС №9

10:00-11:30

51

Дотрын анагаах судлал

cge1170274

ЭС №9

10:00-11:30

52

Дотрын анагаах судлал

cge1170562

ЭС №9

10:00-11:30

53

Дотрын анагаах судлал

cge1170267

ЭС №9

10:00-11:30

54

Дотрын анагаах судлал

cge1170262

ЭС №9

10:00-11:30

55

Дотрын анагаах судлал

cge1170288

ЭС №9

10:00-11:30

56

Дотрын анагаах судлал

cge1170282

ЭС №9

10:00-11:30

57

Дотрын анагаах судлал

cge1170261

ЭС №9

10:00-11:30

58

Дотрын анагаах судлал

cge1170269

ЭС №9

10:00-11:30

59

Дотрын анагаах судлал

cge1170273

ЭС №9

10:00-11:30

60

Дотрын анагаах судлал

cge1170259

ЭС №9

10:00-11:30

61

Дотрын анагаах судлал

cge1170257

ЭС №9

10:00-11:30

62

Дотрын анагаах судлал

cge1170253

ЭС №9

10:00-11:30

63

Дотрын анагаах судлал

cge1170268

ЭС №9

10:00-11:30

64

Дотрын анагаах судлал

cge1170263

ЭС №9

10:00-11:30

65

Дотрын анагаах судлал

cge1170254

ЭС №9

10:00-11:30

66

Дотрын анагаах судлал

cge1170286

ЭС №9

10:00-11:30

67

Дотрын анагаах судлал

cge1170271

ЭС №9

10:00-11:30

68

Дотрын анагаах судлал

cge1170270

ЭС №9

10:00-11:30

69

Дотрын анагаах судлал

cge1170559

ЭС №9

10:00-11:30

70

Дотрын анагаах судлал

cge1170560

ЭС №9

10:00-11:30

71

Дотрын анагаах судлал

cge1170283

ЭС №9

10:00-11:30

72

Дотрын анагаах судлал

cge1170276

ЭС №9

10:00-11:30

73

Зүү эмчилгээ судлал

cge1170508

№311

12:00-13:30

74

Зүү эмчилгээ судлал

cge1170506

№311

12:00-13:30

75

Зүү эмчилгээ судлал

cge1170505

№311

12:00-13:30

76

Зүү эмчилгээ судлал

cge1170509

№311

12:00-13:30

77

Зүү эмчилгээ судлал

cge1170507

№311

12:00-13:30

78

Зүү эмчилгээ судлал

cge1170500

№311

12:00-13:30

79

Зүү эмчилгээ судлал

cge1170495

№311

12:00-13:30

80

Зүү эмчилгээ судлал

cge1170504

№311

12:00-13:30

81

Зүү эмчилгээ судлал

cge1170498

№311

12:00-13:30

82

Зүү эмчилгээ судлал

cge1170494

№311

12:00-13:30

83

Мэдрэл судлал

cge1170357

№311

12:00-13:30

84

Мэдээгүйжүүлэг судлал

cge1170552

№311

12:00-13:30

85

Нүүр амны гажиг засал судлал

cge1170178

№311

12:00-13:30

86

Нүүр амны гажиг засал судлал

cge1170176

№311

12:00-13:30

87

Нүүр амны гажиг засал судлал

cge1160093

№311

12:00-13:30

88

Нүүр амны гажиг засал судлал

cge1170013

№311

12:00-13:30

89

Нүүр амны гажиг засал судлал

cge1170175

№311

12:00-13:30

90

Нүүр амны гажиг засал судлал

cge1170005

№311

12:00-13:30

91

Нүүр амны гажиг засал судлал

cge1170179

№311

12:00-13:30

92

Нүүр амны гажиг засал судлал

cge1170204

№311

12:00-13:30

93

Нүүр амны гажиг засал судлал

cge1170169

№311

12:00-13:30

94

Нүүр амны гажиг засал судлал

cge1170174

№311

12:00-13:30

95

Нүүр амны гажиг засал судлал

cge1170170

№311

12:00-13:30

96

Нүүр амны гажиг засал судлал

cge1170173

№311

12:00-13:30

97

Нүүр амны мэс засал судлал

cge1170191

№311

12:00-13:30

98

Нүүр амны мэс засал судлал

cge1170198

№311

12:00-13:30

99

Нүүр амны мэс засал судлал

cge1170535

№311

12:00-13:30

100

Нүүр амны мэс засал судлал

cge1170187

№311

12:00-13:30

101

Нүүр амны мэс засал судлал

cge1170186

№311

12:00-13:30

102

Нүүр амны согог засал судлал

cge1170206

№311

12:00-13:30

103

Нүүр амны согог засал судлал

cge1170207

№311

12:00-13:30

104

Нүүр амны согог засал судлал

cge1170202

№311

12:00-13:30

105

Нүүр амны согог засал судлал

cge1170533

№311

12:00-13:30

106

Нүүр амны согог засал судлал

cge1160152

№311

12:00-13:30

107

Сэтгэц судлал

cge1170410

№311

12:00-13:30

108

Хавдар судлал

cge1170416

№311

12:00-13:30

109

Хүүхэд судлал

cge1170439

№311

14:00-15:30

110

Хүүхэд судлал

cge1170429

№311

14:00-15:30

111

Хүүхэд судлал

cge1160179

№311

14:00-15:30

112

Хүүхэд судлал

cge1170427

№311

14:00-15:30

113

Хүүхэд судлал

cge1170130

№311

14:00-15:30

114

Хүүхэд судлал

cge1170120

№311

14:00-15:30

115

Хүүхэд судлал

cge1170445

№311

14:00-15:30

116

Хүүхэд судлал

cge1170518

№311

14:00-15:30

117

Хүүхэд судлал

cge1170517

№311

14:00-15:30

118

Хүүхэд судлал

cge1170432

№311

14:00-15:30

119

Хүүхэд судлал

cge1170430

№311

14:00-15:30

120

Хүүхэд судлал

cge1170516

№311

14:00-15:30

121

Хүүхэд судлал

cge1170437

№311

14:00-15:30

122

Хүүхэд судлал

cge1170446

№311

14:00-15:30

123

Хүүхэд судлал

cge1170443

№311

14:00-15:30

124

Хүүхэд судлал

cge1170438

№311

14:00-15:30

125

Хүүхэд судлал

cge1170433

№311

14:00-15:30

126

Хүүхэд судлал

cge1170442

№311

14:00-15:30

127

Хүүхэд судлал

cge1170514

№311

14:00-15:30

128

Хүүхэд судлал

cge1170441

№311

14:00-15:30

129

Хүүхэд судлал

cge1170436

№311

14:00-15:30

130

Хүүхэд судлал

cge1170440

№311

14:00-15:30

131

Хүүхэд судлал

cge1170428

№311

14:00-15:30

132

Чих, хамар, хоолой судлал

cge1170458

№311

14:00-15:30

133

Чих, хамар, хоолой судлал

cge1170456

№311

14:00-15:30

134

Чих, хамар, хоолой судлал

cge1170455

№311

14:00-15:30

135

Чих, хамар, хоолой судлал

cge1170448

№311

14:00-15:30

136

Чих, хамар, хоолой судлал

cge1170453

№311

14:00-15:30

137

Чих, хамар, хоолой судлал

cge1170447

№311

14:00-15:30

138

Чих, хамар, хоолой судлал

cge1170454

№311

14:00-15:30

139

Чих, хамар, хоолой судлал

cge1170452

№311

14:00-15:30

One thought on “Үндсэн мэргэшлийн сургалт | 2019 оны намар төгсөх резидент эмч нарын Төгсөлтийн онолын шалгалт /дахин/”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *