05 Oct

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

2023-2024 оны хичээлийн жилийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн

2023 оны 10 сарын 05-ны өдөр зохион байгуулагдсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүнг танилцуулж байна.

Шалгалтад тэнцсэн эмч, мэргэжилтнүүдийн материалыг Мэргэжил дээшлүүлэх институтээс шалган 2023 оны 10 сарын 06-ны өдөр төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх бөгөөд http://mdi.mnums.edu.mn хаягаар хандан (бүртгүүлсэн нэвтрэх нэр нууц үгээрээ нэвтрэх) сургалтын төлбөрийг төлнө(бүртгэлийн хураамж төлсөн аргаар Хаан банкны картаар eCommerce ашиглан төлөх).  Сургалтын төлбөрийг зааврын дагуу төлж БАТЛАМЖ-ийг хэвлэн авч 2023 оны 10 сарын 11-ний өдөр сургалт удирдах багшид өгснөөр сургалт эхэлнэ (зохицуулагч багшийн нэр, утасны дугаар батламж хуудсанд хэвлэгдэнэ). 

Шалгалтын дүн:

Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал
99154347 тэнцсэн
99812266 тэнцээгүй
99200729 тэнцсэн
88098506 тэнцээгүй
99060893 тэнцсэн
95427092 тэнцээгүй
99739828 тэнцсэн
99690190 тэнцсэн
94470101 тэнцээгүй
88282486 тэнцсэн
99700791 тэнцээгүй
88558345 тэнцээгүй
99751934 тэнцсэн
85905100 тэнцээгүй
94446288 тэнцсэн
91014500 тэнцсэн
99019002 тэнцээгүй
99024607 тэнцээгүй
80707721 тэнцсэн
88046622 тэнцээгүй
99241748 тэнцээгүй
99237107 тэнцээгүй
99129353 тэнцээгүй
99830006 тэнцээгүй
99601689 тэнцээгүй
96101711 тэнцээгүй
99293975 тэнцсэн
99208305 тэнцээгүй
88156867 тэнцсэн
99673200 тэнцээгүй
Ревматологи
89778849 тэнцсэн
95028511 тэнцээгүй
89091249 тэнцээгүй
Зүрх судлал
90113201 тэнцээгүй
99196009 тэнцээгүй
88990044 тэнцээгүй
91213344 тэнцсэн
99876442 тэнцсэн
99991120 тэнцсэн
80007079 тэнцсэн
91913366 тэнцээгүй
98111257 тэнцсэн
99509296 тэнцсэн
89368986 тэнцээгүй
95552262 тэнцсэн
88116654 тэнцсэн
95058977 тэнцээгүй
99187626 тэнцээгүй
99067201 тэнцээгүй
86101614 тэнцсэн
99661119 тэнцээгүй
99966114 тэнцээгүй
88518988 тэнцсэн
88091856 тэнцээгүй
Арьсны мэс засал судлал
88036890 тэнцсэн
88027071 тэнцээгүй
99134397 тэнцээгүй
86890527 тэнцээгүй
80086720 тэнцсэн
88055720 тэнцсэн
88025771 тэнцсэн
86186611 тэнцсэн
Мэдрэл, толгой, хүзүүний дүрс оношилгоо судлал
99179657 тэнцсэн
80087007 тэнцсэн
88042281 тэнцээгүй
95963425 тэнцсэн
99212565 тэнцээгүй
88292296 тэнцсэн
88671166 тэнцсэн
99070553 тэнцсэн
88067475 тэнцсэн
99404466 тэнцсэн
86165437 тэнцсэн
99877384 тэнцсэн
Тулгуур эрхтэний сэргээн засал судлал
99555050 тэнцсэн
99998107 тэнцсэн
99065381 тэнцсэн
99108420 тэнцсэн
Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох
98111089 тэнцсэн
99499488 тэнцсэн
99131558 тэнцсэн
80038209 тэнцсэн
88074814 тэнцсэн
89980344 тэнцсэн
91107701 тэнцсэн
91158180 тэнцсэн
90410473 тэнцсэн
88864859 тэнцсэн
99425718 тэнцсэн
94913760 тэнцсэн
88181695 тэнцсэн
99293142 тэнцсэн
99156776 тэнцсэн
99177179 тэнцсэн
89788600 тэнцсэн
98112986 тэнцсэн
99820702 тэнцсэн
89018123 тэнцсэн
88062974 тэнцсэн
Чих хамар хоолойн мэс засал судлал
99287074 тэнцээгүй
98021177 тэнцсэн
80496600 тэнцсэн
88081108 тэнцсэн
99405757 тэнцээгүй
99064766 тэнцсэн
99170746 тэнцсэн
99949323 тэнцсэн
99980028 тэнцээгүй
Сонсгол-Тэнцвэр судлал
99871119 тэнцсэн
99120635 тэнцсэн
99124764 тэнцсэн
Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент
88508487 тэнцсэн
99959961 тэнцсэн
85559465 тэнцсэн
94097028 тэнцээгүй
89191189 тэнцээгүй
95756416 тэнцсэн
99272724 тэнцээгүй
80217755 тэнцсэн
85211161 тэнцсэн
86500421 тэнцсэн
99596658 тэнцсэн
99011924 тэнцсэн
88024149 тэнцсэн
99462478 тэнцсэн
80797994 тэнцсэн
99160688 тэнцсэн
88473568 тэнцсэн
89659904 тэнцсэн
90064455 тэнцсэн
99977818 тэнцсэн
94957911 тэнцсэн
86311300 тэнцээгүй
99082879 тэнцсэн
94491024 тэнцсэн
88013529 тэнцээгүй
88037323 тэнцсэн
88737563 тэнцээгүй
89067676 тэнцсэн
99694274 тэнцсэн
89571215 тэнцсэн
99150278 тэнцсэн
89159999 тэнцсэн
99160829 тэнцсэн
99524265 тэнцээгүй
99553338 тэнцсэн
99644660 тэнцсэн
95259696 тэнцсэн
94092153 тэнцсэн
86771020 тэнцээгүй
88041785 тэнцээгүй
88207417 тэнцээгүй
99051985 тэнцсэн
96192980 тэнцсэн
96161521 тэнцсэн
99820703 тэнцсэн
88164640 тэнцсэн
99576171 тэнцсэн
89896313 тэнцээгүй
99062339 тэнцээгүй
88843036 тэнцээгүй
99123237 тэнцсэн
99690905 тэнцсэн
88039006 тэнцсэн
88516351 тэнцсэн
86039377 тэнцсэн
98959595 тэнцсэн
99191096 тэнцсэн
94534465 тэнцсэн
90702276 тэнцээгүй
88099842 тэнцсэн
88825335 тэнцсэн
96055000 тэнцсэн
88549027 тэнцээгүй
88361116 тэнцсэн
86080863 тэнцээгүй
99044260 тэнцсэн
Хоол боловсруулах замын дуран оношилгоо
88950359 тэнцсэн
99012528 тэнцээгүй
95862446 тэнцээгүй
89051727 тэнцээгүй
99132973 тэнцээгүй
Эпидемиологи
88185668 тэнцсэн
99021639 тэнцсэн
99817099 тэнцсэн
80884334 тэнцсэн
95430300 тэнцсэн
96555586 тэнцсэн
91313198 тэнцсэн
88188545 тэнцсэн
99868108 тэнцсэн
80550989 тэнцсэн
89891218 тэнцсэн
99152131 тэнцсэн
99147647 тэнцсэн
90829996 тэнцсэн
94959619 тэнцсэн
85059565 тэнцсэн
99797208 тэнцсэн
80119668 тэнцсэн
99067178 тэнцсэн
94808924 тэнцсэн