Дүрэм журам:

Сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах дүрэм журмууд:

  • ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ
  • БИЧИГ БАРИМТ НӨХӨН ОЛГОХ
  • ТӨРИЙН САНГААР СУРАЛЦАГЧИЙН ИРЦИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС
    • Үндсэн мэргэшлийн бүртгэлийн хуудас
    • Төрөлжсөн мэргэшлийн бүртгэлийн хуудас
  • РЕЗИДЕНСИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА
  • ТӨРӨЛЖСӨН МЭРЭГШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА