20 Apr

Төрөлжсөн болон дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл хаагдсан

Төрөлжсөн болон дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл хаагдсан

“COVID-19” халдварын улмаас өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжин ажиллаж байгаатай холбоотой 2019 – 2020 оны төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хаврын элсэлтэд элсэгчдийн материалыг цахим хэлбэрээр /файлаар/ 2020.04.22 өдрөөс 2020.04.26 өдрийн 15:00 цаг хүртэл авна. Материал шаардлага хангасан элсэгчдийг элсүүлэн суралцуулах бөгөөд элсэгчдийн нэрсийг 2020.04.27-ны өдөр вэб-д мэдээлэх болно. 

Шаардлагатай материал илгээх зааврыг маргааш буюу 2020.04.21-ний өдөр зарлана.