13 May

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт | Төгсөлтийн дадлага шалгалтын дүн

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалт | Төгсөлтийн дадлага шалгалтын дүн

Суралцагчийн код Дүн
1 ipme419015 100.0
2 ipme419019 80
3 ipme419005 96.8
4 ipme419047 80
5 ipme419032 90.3
6 ipme419000 90.3
7 ipme419022 96.8
8 ipme419028 93.5
9 ipme419044 83.9
10 ipme419038 80
11 ipme419037 93.5
12 ipme419008 90.3
13 ipme419018 90.3
14 ipme419034 80
15 ipme419048 83.9
16 ipme419023 100.0
17 ipme419039 80
18 ipme419033 96.8
19 ipme419002 80
20 ipme419011 96.8
21 ipme419009 90.3
22 ipme419029 83.9
23 ipme419027 100.0
24 ipme419054 96.8
25 ipme419042 100.0
26 ipme419052 93.5
27 ipme419045 90.3
28 ipme419041 96.8
29 ipme419025 80
30 ipme419010 80.6
31 ipme419021 87.1
32 ipme419003 90.3
33 ipme419007 90.3
34 ipme419046 90.3
35 ipme419050 93.5
36 ipme419004 80
37 ipme419036 96.8
38 ipme419020 80
39 ipme419051 96.8
40 ipme419040 96.8
41 ipme419016 80.6
42 ipme419014 83.9
43 ipme419006 87.1
44 ipme419030 96.8
45 ipme419001 80.6
46 ipme419035 83.9
47 ipme419031 80
48 ipme419013 90.3
49 ipme419049 80
50 ipme419026 80
51 ipme419024 80
52 ipme419017 80.6
53 ipme419043 80